Namibia.

Namibia.

Dead tree in the Namib desert, Namibia.