Namibia

Namibia

Three Oryx (Oryx gazella) cross the Namib desert, Namibia.