Fishermen in Palma, Mozambique

Fishermen in Palma, Mozambique