Fresh water

Fresh water marsh

Fresh water marsh, Sundarbans National Park, Bangladesh