Ring-tailed lemur Madagascar

Ring-tailed lemur Madagascar

Ring-tailed lemur (Lemur catta) portrait. Madagascar