Sheila Bonini

Sheila Bonini stands next to a giant panda costume.

Sheila Bonini with WWF panda