Tharu women fishing

A group of women fishing in a clear stream

Tharu women fishing Chitwan area, Nepal