Whale Shark

Whale Shark

Title: Whale shark (Rhincodon typus)
Caption: Rhincodon typus Whale shark With mouth open, swallowing zooplancton La Paz, Baja California Sur, Mexico
Copyright: © Erkki Siirilä / WWF-Canon